Forbehold med hensyn feil og liknende på Posekokkens nettsider

Posekokken anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Posekokken fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot Posekokken.

Den informasjonen som finnes på nettsidene skal ikke anses som et konkret tilbud om kjøp eller salg eller som en anbefaling i noen henseende, herunder som anbefaling for enkelte tjenesteleverandører, om ikke Posekokken uttrykkelig har informert om at dette er tilfellet.

Linker

De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov.

Posekokken påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

Immaterielle rettigheter

Alt materialet som Posekokken har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet på www.posekokken.online må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt Posekokken eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte Posekokken for ytterligere informasjon.